Algemene voorwaarden

1 Onderwerp

 • GreenMo Shops B.V. ten name: GO Sharing., gevestigd te Waardenburg onder KvK nr. 60118253.
  exploiteert het elektrische deelscooter-concept GO Sharing. Geregistreerde klanten kunnen via de GO Sharing
  app (zoals hierna gedefinieerd) binnen het werkgebied GO Sharing e-scooters huren wanneer deze beschikbaar
  zijn.
 • Deze algemene voorwaarden (“AV”) gelden voor GO Sharing E-scooters.
  op de registratie (“raamovereenkomst”) en het huren van GO Sharing e-scooters (afzonderlijke “huurovereenkomst” of “reservering”). De raamovereenkomst, huurovereenkomst en AV worden hierna
  gezamenlijk aangeduid als “Overeenkomst”).
 • De raamovereenkomst tussen de klant en GO Sharing zal tot stand komen op het moment dat de gegevens van de klant (naam, achternaam, adres in Nederland, email, geboortedatum en privé mobiele nummer) zijn ingevoerd en de klant akkoord is gegaan met deze AV. Naast de AV zijn ook de Algemene Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering (AVM) en het tarievenoverzicht van toepassing op de huur van GO Sharing e-scooters. Wanneer een raamovereenkomst wordt gesloten is noch GO Sharing noch de klant verplicht afzonderlijke huurovereenkomsten te sluiten. Op het moment van reservering zijn de actuele tarieven en
  vergoedingen van toepassing, die zowel in het tarievenoverzicht als op de website www.GO-Sharing.nl
  (“Website”) kunnen worden geraadpleegd.
 • Indien er reden is om aan te nemen dat de klant zich niet in overeenstemming met de overeenkomst zal gedragen, heeft GO Sharing het recht om de registratie van een klant te weigeren. Het is voor een klant niet toegestaan en mogelijk om zich meerdere keren te registreren.
 • GO Sharing behoudt zich het recht voor om aanpassingen aan te brengen in de AV en het tarievenoverzicht.
  Eventuele wijzigingen zullen aan de klanten zo snel mogelijk bekend worden gemaakt door middel van een
  bericht per e-mail, aankondiging op de Website en/of via de GO Sharing app. Bezwaar kan door de klant
  worden aangetekend binnen één maand na bekendmaking van de wijzigingen. GO Sharing zal bij de
  bekendmaking van de wijzigingen nadrukkelijk wijzen op bovenstaande bepaling. Voor de tijdigheid van een
  bezwaar wordt uitgegaan van de datum van verzending.

2 Definities

 • De “GO Sharing app” dient als toegangsmiddel voor het reserveren en huren van GO-Sharing e-scooters,
  voor zover dat technisch mogelijk is op de respectieve GO Sharing locaties. Meer uitgebreide informatie over
  de technische beschikbaarheid en de verschillende functies van de GO Sharing app op de verschillende locaties
  kan worden gevonden op de Website. Het is alleen mogelijk om een GO Sharing te huren via de officiële GO Sharing app.
 • Onder het “werkgebied” wordt verstaan: ‘het gebied in Eindhoven binnen welke grenzen een GO Sharing
  e-scooter kan worden gehuurd en uitgecheckt’. Op zowel de Website als de GO Sharing app is dit gebied
  duidelijk weergegeven. Het is niet mogelijk om de e-scooter uit te checken indien de klant zich buiten het
  werkgebied bevindt. De klant zal bij een poging hiertoe een melding van ontvangen via de app.
 • Onder een “klant” wordt verstaan: ‘een natuurlijk persoon, een entiteit of vennootschap (de laatste twee
  hierna gezamenlijk te noemen “zakelijke klanten”) die met succes en naar behoren geregistreerd is bij GO Sharing en een geldige raamovereenkomst met GO Sharing heeft gesloten’.
 • Europese rijbewijzen uit de Europese Unie (EU), en/of de Europese Economische Ruimte (EER) en
  Zwitserland worden geaccepteerd als “geldige rijbewijzen”. Niet- EU/EER/Zwitserse rijbewijzen worden alleen
  geaccepteerd samen met een Internationale Rijvergunning of een gecertificeerde ver- taling van het nationale
  rijbewijs. Voor niet-Nederlandse rijbewijzen kan GO Sharing verzoeken om in persoon langs te komen ten
  kantore van GO Sharing om het rijbewijs te verifiëren alvorens GO Sharing e-scooters door de (aspirant) klant
  gebruikt kunnen worden.

3 Account (GO Sharing app)

 • Het toegangsmiddel voor GO Sharing e-scooters is de GO Sharing app waarbij dient te worden ingelogd op
  het account.
 • Om de GO Sharing -app te kunnen gebruiken dient de klant over een mobiele telefoon te beschikken die
  voldoet aan de technische vereisten voor de GO Sharing app. Bij het downloaden van de app wordt
  automatisch gecontroleerd of de mobiele telefoon aan de benodigde vereisten voldoet. GO Sharing garandeert
  geen compatibiliteit. De verantwoordelijkheid ligt bij de klant voor de mogelijkheid van mobiele
  datacommunicatie en de eventuele kosten die zijn of haar provider berekent voor gegevensoverdracht zijn
  voor rekening van de klant.
 • Het is verboden om de (toegang tot de) GO Sharing app met IT-methoden uit te lezen, te kopiëren of te
  manipuleren. Een dergelijke inbreuk en de poging ertoe leidt primair tot uitsluiting van de GO Sharing app en
  alle kosten van de inbreuk bij eventuele, daaruit voortkomende schade zijn voor rekening van de klant.
 • De klant is verplicht om ongeregeldheden betreffende het account c.q. de GO Sharing app onverwijld aan
  GO Sharing te melden (via de Website of telefonisch bij de klantenservice), zodat GO Sharing passende
  maatregelen kan treffen en misbruik kan voorkomen. De klant wordt via e-mail geïnformeerd over de genomen
  maatregelen.
 • De klant maakt tijdens het registratieproces een wachtwoord aan dat hem de toegang tot vertrouwelijke
  informatie en functies op de Website en de GO Sharing app verschaft (bijv. GO Sharing e-scooters boeken,
  facturen inzien, persoonlijke gegevens/bedrijfsgegevens inzien/wijzigen). De klant verbindt zich ertoe om het
  wachtwoord strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden te bewaren. Het wachtwoord van de klant
  mag in geen geval GO Sharing ALGEMENE VOORWAARDEN GO Sharing worden vermeld of opgeslagen op een
  toegangsmiddel of het dragermateriaal ervan, of op andere wijze in de buurt van het toegangsmiddel worden
  bewaard. De klant zal het wachtwoord onmiddellijk wijzigen als er reden is om aan te nemen dat een derde
  daarmee bekend zou zijn geworden.
 • De klant is, voor zover mogelijk op grond van dwingend recht, aansprakelijk voor alle door het verlies van de
  toegangsmiddelen veroorzaakte schade, met name wanneer daardoor diefstal, beschadiging of misbruik van
  GO Sharing e-scooters mogelijk is gemaakt.

4 Reservering en sluiting van afzonderlijke huurovereenkomsten

 • Geregistreerde klanten kunnen GO Sharing e-scooters van GO Sharing huren. Er kan alleen gebruik worden
  gemaakt van GO Sharing e-scooters die op dat moment beschikbaar zijn voor de klant en niet worden gebruikt
  door andere klanten, in onderhoud zijn, of anderzijds onbeschikbaar zijn.
 • Een GO Sharing e-scooter kan maximaal 15 minuten voorafgaand aan de huur worden gereserveerd. De
  reservering kan via de GO Sharing app worden gedaan. GO Sharing is gerechtigd om de reservering te weigeren
  als de specifieke GO Sharing e-scooter niet beschikbaar is. In sommige gevallen kunnen door onnauwkeurigheden van het gps-signaal afwijkingen van de werkelijke standplaats voorkomen. GO Sharing
  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.
 • De huurovereenkomst voor het gebruik van een GO Sharing e-scooter wordt gesloten zodra de klant de
  huur start via zijn account. De klant is verplicht om de GO Sharing e-scooter vóór het rijden te controleren op
  zichtbare gebreken, beschadigingen en ernstige verontreinigingen en deze via de GO Sharing app of telefonisch
  aan GO Sharing te melden. Bij schade dient de klant telefonisch contact op te nemen met de klantenservice om
  de aard en ernst van de gebreken, beschadigingen en/of verontreiniging te melden. Om de schade te kunnen
  toerekenen aan de veroorzaker moet de melding worden gedaan voordat de motor start. De klant is verplicht
  om de betreffende gegevens volledig en waarheidsgetrouw te melden. GO Sharing is bevoegd om het gebruik
  van de GO Sharing e-scooter te verbieden, indien GO Sharing dat nodig acht (bijvoorbeeld indien de veiligheid tijdens de rit in het geding lijkt
  te zijn).
 • GO Sharing is gerechtigd om de klant te bellen op het bij de persoonlijke gegevens opgegeven mobiele
  nummer indien GO Sharing dit nodig acht (bijvoorbeeld bij ongeregeldheden en/of vermoedens van foutief gebruik/misbruik/diefstal) . GO Sharing heeft het recht om (verder) gebruik van de GO Sharing e-scooter te verhinderen c.q. het account te deactiveren, indien er reden is om te vermoeden dat er sprake is van een schending van deze AV, de raamovereenkomst en/of een huurovereenkomst.
 • De termijn van de afzonderlijke huurovereenkomst begint met het sluiten van de huurovereenkomst en
  eindigt wanneer de klant de huurovereenkomst conform §15 heeft beëindigd of wanneer GO Sharing conform deze
  voorwaarden de huurovereenkomst eenzijdig beëindigt.
 • De maximale huurperiode van een huurovereenkomst is 48 uur. GO Sharing behoudt zich het recht voor om
  huurovereenkomsten te allen tijde eenzijdig te beëindigen als de maximale huurperiode van 48 uur is
  overschreden.
 • GO Sharing is bevoegd om de GO Sharing e-scooter in overleg met de klant op elk gewenst moment terug
  te nemen en door een vergelijkbare GO Sharing e-scooter te vervangen.
 • GO Sharing is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor beperkingen en onnauwkeurigheden van de GO Sharing app, waaronder maar niet beperkt tot mobiele datadiensten, overbelasting netwerk en onderhoud,
  software updates, verbeteringen voor de GO Sharing app en/of het GO Sharing internet portaal.

5 Rijbevoegdheid,

 • Uitsluitend natuurlijke personen zijn bevoegd om gebruik te maken van GO Sharing e-scooters die a) een minimum leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en gedurende ten minste één (1) jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor het besturen van een personenauto (B) of een bromfiets (AM); b) ten alle tijden hun geldige rijbewijs tijdens de huur bij zich te hebben en voldoen aan alle eventueel daarin opgenomen voorwaarden en beperkingen; c) een actief GO Sharing account hebben conform §5.3, hiervan
  moet ook sprake zijn wanneer ze een voertuig in het kader van derden-facturering (zie §7) hierboven) op rekening van een zakelijke klant of andere klanten gebruiken;
 • Voor het activeren van het account dienen klanten die natuurlijke personen zijn, zich te identificeren met
  hun rijbewijs en de juiste identificatiedocumenten via een digitaal verificatieproces. Of, waar van toepassing,
  kunnen zij hun rijbewijs in overeenstemming met de instructies verifiëren via een bezoek aan de klantenservice
  van GO Sharing .
 • Het account heeft een looptijd van maximaal zesendertig (36) maanden. Om het account van de klant voor
  een nieuwe periode van maximaal zesendertig (36) maanden te ontgrendelen, dient de klant weer het online verificatieproces te doorlopen in overeenstemming met de alsdan geldende instructies. GO Sharing behoudt
  zich, los daarvan, het recht voor de klant te allen tijde te verzoeken voor een controle van het rijbewijs naar
  een verificatielocatie te gaan om zijn of haar geldige rijbewijs aan GO Sharing voor te leggen. Indien de klant
  niet voldoet aan dit verzoek, kan GO Sharing het account van de klant blokkeren.
 • De rijbevoegdheid voor de GO Sharing e-scooter vervalt per direct na intrekking of bij verlies van het
  rijbewijs voor de periode van het verlies of de intrekking. Voorgaande is ook van toepassing voor de duur van
  een rijverbod. De klant is verplicht om GO Sharing onmiddellijk op de hoogte te brengen indien er sprake is van
  intrekking of beperkingen van hun rijbevoegdheid, rijverboden die ingaan of een tijdelijke inbeslagname of
  tijdelijke opschorting van hun rijbewijs.
 • In geval van een gegronde reden (bijv. in geval van een vermoeden van fraude) kan GO Sharing het gebruik
  van de e-scooter verbieden (bijv. door het op afstand onbruikbaar maken van het geparkeerde voertuig).

6 Gebruik eigen account

 • Om een GO Sharing e-scooter te kunnen huren, reserveren en vervolgens te gebruiken dient de klant in de
  GO Sharing app of de Website een aldaar vermelde betaalmethode te hebben geselecteerd, en de
  bijbehorende gegevens te hebben verstrekt.
 • In het standaard betalingsprofiel dient de accounthouder/credit card houder overeen te komen met de
  klant. Het is aan de klant om de door hem of haar aan GO Sharing opgegeven persoonsgegevens van het
  gebruikersaccount up-to-date te houden. Dit geldt hoofdzakelijk voor zijn/haar adres, e-mailadres,
  gsmnummer, rijbewijsgegevens en bankrekening of creditcardgegevens. Als de gegevens aantoonbaar niet uptodate zijn (bijvoorbeeld notificatie- e-mail niet mogelijk, verouderd mobiel nummer), behoudt GO Sharing zich
  het recht voor het account van de klant voor een nader te bepalen periode op te schorten.
 • Buiten het derden-facturering (§7) is het alle klanten strikt verboden derden de mogelijkheid te bieden om
  GO Sharing e-scooters te gebruiken. Het is niet toegestaan dat de klant login-informatie (GO Sharing –
  gebruiksnaam, GO Sharing wachtwoord en eventuele GO Sharing -PIN) aan een derde geeft. Voorgaande geldt
  ook indien de derde zelf een GO Sharing klant is. Voor iedere overtreding verbeurt de klant een contractuele
  boete van € 500, onverminderd het recht van GO Sharing om schadevergoeding te vorderen. In dat laatste
  geval wordt de contractuele boete in mindering gebracht op dergelijke schade.

7 Derden-facturering

 • Indien een klant de betaalgegevens van een ander (entiteit, vennootschap of individu) gebruikt bij de
  registratie en/of bij individuele huurovereenkomsten zal de klant hieraan voorafgaand toestemming hebben
  verkregen van degene wiens betaalgegevens zijn opgegeven.
 • GO Sharing is bevoegd doch niet verplicht rechtstreeks contact op te nemen met degene wiens
  betaalgegevens door de klant zijn opgegeven teneinde te verifiëren of de klant de vereiste toestemming
  werkelijk heeft verkregen. Bij vermoeden van niet verkregen toestemming is GO Sharing gerechtigd het
  account onmiddellijk te deactiveren.
 • Indien blijkt dat de klant geen toestemming voor derden-facturering heeft verkregen en GO Sharing als
  gevolg daarvan met onbetaald gebleven vorderingen voor de huur van de GO Sharing e-scooter achterblijft,
  dient de klant de openstaande vordering uit eigen hoofde te betalen en is de klant aansprakelijk voor eventueel
  door GO Sharing geleden schade.
 • Indien GO Sharing heeft geverifieerd bij degene wiens betaalgegevens door de klant zijn opgegeven dat
  toestemming voor derden-facturering is verstrekt, is die ander naast de klant hoofdelijk verantwoordelijk en
  aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de klant jegens GO Sharing .

8 Overdracht, automatische incasso en pre-notificatie

 • GO Sharing behoudt zich het recht voor om haar vorderingen op grond van de contractuele relatie over te
  dragen. De klant wordt in de betreffende factuur ingelicht over een zodanige overdracht. In dat geval kan de
  klant alleen nog bij de rechtsverkrijger tegen volledige kwijting voldoen aan de betalingsverplichting, waarbij
  GO Sharing verantwoordelijk blijft voor algemene vragen van klanten, klachten etc.
 • De klant machtigt GO Sharing , of in het geval van een overdracht van vorderingen (§8 (1)), de overnemer,
  onherroepelijk de vergoedingen en te betalen schadevergoedingen (tot het bedrag van het contractueel
  overeengekomen eigen risico) ten laste van de klant in verband met de afzonderlijke huurovereenkomst(en)
  middels debitering van de creditcard of een andere in het GO Sharing account opgegeven betaalwijze af te
  boeken. In dat geval verzendt GO Sharing de voor de uitvoering van de overdracht van vorderingen benodigde
  gegevens naar de overnemer die deze gegevens niet voor enig ander doel mag verwerken of gebruiken.
 • GO Sharing , of in het geval van een overdracht van de vordering (§8 (1)), de overnemer, zal de klant ten
  minste twee
 • dagen van tevoren op de hoogte brengen van afschrijvingen.

9 Prijzen, betalingsachterstand, vrijminuten, krediet saldo

 • De klant stemt ermee in om de prijzen te betalen tegen het tarief dat van toepassing is op het moment van
  aanvang van de huurovereenkomst. Alle tarieven en vergoedingen worden vermeld in het geldende
  tarievenoverzicht zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Dit zijn de definitieve prijzen inclusief de alsdan geldende
  BTW. Betaling is verschuldigd na afloop van de huurovereenkomst.
 • Als de e-scooter niet rijklaar is, ofschoon als “vrij” was gemarkeerd, zal aan de klant geen huur in rekening
  worden gebracht.
 • Rijtegoed kan worden verworven in de vorm van vrijminuten of Euro tegoeden; het is ook mogelijk dat
  vrijminuten of Euro tegoeden in het kader van promotionele activiteiten worden verstrekt. Kredietsaldo, in de
  vorm van vrijminuten of Eurotegoeden, kan enkel worden gebruikt voor betaling van huurovereenkomsten. De
  vrijminuten en Eurotegoeden vervallen één jaar na ontstaan respectievelijk aankoop (met dien verstande dat
  vrijminuten of Eurotegoeden die het eerst zijn verworven of aangekocht het eerst gebruikt zullen worden).
 • Als een klant kredietsaldo ontvangt zal dit binnen 5 werkdagen worden bijgeschreven op het betreffende
  account. Tegoeden en vrijminuten kunnen alleen worden gecrediteerd op het individuele betalingsprofiel van
  de klant (specifieke gebruiker).
 • In geval de klant geen tegoeden respectievelijk vrijminuten op zijn/haar account heeft – of het gebruik
  overschrijdt de bestaande tegoeden respectievelijk vrijminuten – dan zal de standaard betaalmethode van de
  klant worden gebruikt voor de huurbedragen. De klant kan de huidige status van zijn vrijminuten of tegoeden
  elk moment bekijken via de GO Sharing app.
 • Betalingen als particuliere klant geschieden volgens de gekozen betaalwijze. De klant is verplicht om ervoor
  te zorgen dat zijn geselecteerde betaalwijze, voldoende dekking biedt. Indien het afgeschreven bedrag door de
  bank wordt teruggevorderd, dient de klant de daarbij behorende kosten voor GO Sharing te betalen, evenals
  een GO Sharing ALGEMENE VOORWAARDEN GO Sharing boete volgens het alsdan geldende tarievenoverzicht.
  GO Sharing behoudt zich het recht voor om bepaalde door de klant gekozen betaalwijzen te weigeren.
 • Betalingen van zakelijke klanten geschieden standaard via creditcard na periodieke facturering.

10 Algemene verplichtingen van de klant/verboden

 • De klant is verplicht om:
  • de GO Sharing e-scooter met zorg te gebruiken en zich in het bijzonder te houden aan de
   gebruikshandleiding van de fabrikant (zie GO Sharing website), de rijvoorschriften en de voorgeschreven
   maximale toerentallen en snelheden
  • schades aan de GO Sharing e-scooter en/of (ernstige)
   verontreinigingen onmiddellijk door te geven aan het GO Sharing service center
  • de GO Sharing e-scooter bij (tussentijds) einde van gebruik via de GO Sharing app te vergrendelen
  • ervoor te zorgen dat de GO Sharing e-scooters uitsluitend in een verkeers- en bedrijfsveilige toestand wordt
   gebruikt
  • te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen in samenhang met het gebruik van de GO Sharing e-scooter, in
   het bijzonder op grond van de geldende verkeerswetgeving,
  • in het geval een waarschuwingslampje op het display in het dashboard oplicht direct te stoppen en contact
   op te nemen met de klantenservice om af te stemmen of de rit kan worden voortgezet, en
 • Het is de klant verboden:
  • de GO Sharing e-scooter te besturen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid
   kunnen beïnvloeden. Er geldt een strikt alcoholverbod en dus een maximumpromillage van 0,0 ‰,
  • de e-scooter te gebruiken voor cross-country ritten, motorsportevenementen of enige vorm van racen
  • de e-scooter te gebruiken of parkeren op onverharde wegen en privéterreinen,
  • de e-scooter te gebruiken voor voertuigtesten, rijlessen of voor commercieel vervoer van personen,
  • de e-scooter te gebruiken voor het vervoer van licht ontbrandbare, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen
   voor zover deze de normale huishoudelijke hoeveelheden significant overschrijden,
  • met de e-scooter voorwerpen of stoffen te vervoeren die vanwege hun aard, formaat, vorm of gewicht de
   rijveiligheid in gevaar brengen of het interieur zouden kunnen beschadigen,
  • de e-scooter te gebruiken voor het plegen van delicten,
  • de e-scooter te vervuilen,
  • meer passagiers vervoeren dan het aantal dat is toegestaan op basis van het kentekenbewijs,
  • eigenmachtig reparaties of aanpassingen aan de GO Sharing e-scooter uit te voeren of te laten uitvoeren
  • kinderen of peuters te vervoeren,
  • met de GO Sharing e-scooter buiten Nederland te gaan.
 • Het gebruik van de smartphone houder, USB-poort en fietsbel op de GO-Sharing e-scooter is strikt op eigen
  risico van de klant.

11 Handelwijze bij ongevallen, schades, gebreken en reparaties

 • Ongevallen, schades en gebreken die tijdens de rit optreden, moeten door de klant onmiddellijk worden
  doorgeven aan de klantenservice van GO Sharing . Hetzelfde geldt voor ongevallen, schades en gebreken die de
  GO Sharing e-scooter heeft bij het begin van de huurperiode, zie §4 (3).
 • De klant moet ervoor zorgen dat alle ongevallen waarbij de GO Sharing e-scooter betrokken is worden
  gemeld aan en geregistreerd door de politie. Als de politie weigert de details van een ongeluk te registreren
  dan dient de klant dit onmiddellijk telefonisch te melden aan de klantenservice van GO Sharing en bewijs
  daarvan te leveren. In een dergelijk geval dient de klant de verdere procedure te bespreken met de klantenservice en haar instructies op te volgen. Dit geldt ongeacht of het ongeval door de klant of een derde is
  veroorzaakt. De klant mag zich pas verwijderen van de plek van het ongeval nadat:

  • het verwerven van de gegevens van het ongeluk door de politie is afgerond (of, indien dit niet mogelijk is,
   nadat de klantenservice van GO Sharing hiervan op de hoogte is gebracht in overeenstemming met §11 (2), en
  • overlegd is met GO Sharing en eventuele maatregelen voor de bescherming van bewijzen en schadebeperking zijn genomen, en
  • de GO Sharing e-scooter is overgedragen aan een takelbedrijf, of na afspraak met GO Sharing anderszins
   veilig is geparkeerd of door de klant is verplaatst.
 • De klant mag in het geval van een ongeval waarbij een GO Sharing e-scooter betrokken was, geen
  aansprakelijkheid aanvaarden of een vergelijkbare verklaring afgeven. Legt de klant niettemin een verklaring af
  waarbij aansprakelijkheid wordt aanvaard, dan geldt deze alleen voor de klant persoonlijk. Noch GO Sharing,
  noch (haar) verzekeraars zijn gebonden aan deze verklaring of toezegging.
 • Ongeacht of een ongeval door de klant zelf of een derde is veroorzaakt, zal na de melding van het ongeval
  aan de klant een schadeformulier beschikbaar worden gesteld (standaard aanwezig in de buddyseat van de GOSharing e-scooter). Dit schadeformulier dient de klant volledig ingevuld binnen 7 dagen aan GO Sharing te
  retourneren. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke schademelding door GO Sharing is ontvangen, dan
  kan het ongeval niet door de verzekering in behandeling worden genomen. GO Sharing behoudt zich het recht
  voor in dit geval alle aan het ongeval gerelateerde kosten en schade aan personen, voorwerpen en voertuigen ten laste van de klant te
  brengen.
 • Schadevergoedingen in verband met schades aan de GO Sharing e-scooter komen in alle gevallen toe aan
  GO Sharing . Als deze vergoedingen naar de klant zijn gegaan, dan dient de klant deze zonder daartoe een
  verzoek te hebben ontvangen aan GO Sharing te betalen.
 • Op verzoek van GO Sharing zal de klant te allen tijde de exacte plaats van de GO Sharing e-scooter
  meedelen en inspectie van het voertuig mogelijk maken.

12 Verzekeringsdekking

 • Alle GO Sharing e-scooters zijn WA-verzekerd (zie voor de polisvoorwaarden de GO Sharing website). De
  dekking is per 1 augustus 2017 per gebeurtenis als volgt: € 1.220.000 aan zaken en € 6.070.000 aan personen.
  Binnen de dekking van deze verzekering is schade verzekerd die met de GO Sharing e-scooter aan derden
  wordt veroorzaakt, met uitzondering van een eigen risico van € 500. De klant is zelf aansprakelijk voor
  voornoemd eigen risico, aansprakelijkheid buiten de verzekeringsdekking en schade aan de GO Sharing escooter zelf. Alleen een klant die op zijn eigen account de GO Sharing e-scooter heeft gehuurd kan aanspraak
  maken op de verzekeringsdekking.
 • Indien de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de klant dan zal de verzekering in geen geval
  dekking bieden. In dat geval zal de klant jegens GO Sharing aansprakelijk zijn.

13 Aansprakelijkheid van GO Sharing

 • Voor zover toegestaan binnen dwingend (consumenten)recht is GO Sharing niet aansprakelijk jegens de
  klant, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (leidinggevenden van) GO Sharing .

14 Aansprakelijkheid van de klant, boetes, uitsluiting van gebruik

 • De klant is jegens GO Sharing aansprakelijk voor schade die hij heeft toegebracht of veroorzaakt. Dit omvat
  – zonder uitputtelijk te zijn – diefstal van, schade aan of verlies van de GO Sharing e-scooter en accessoires. In
  geval van aansprakelijkheid van de klant zonder verzekeringsdekking vrijwaart de klant GO Sharing tegen alle
  vorderingen van derden.
 • Bij een ongeval door eigen schuld van de klant strekt de aansprakelijkheid van de klant zich ook uit tot de
  bijkomstige schade, zoals deskundigenkosten, wegsleepkosten, waardevermindering, kosten door gederfde
  huurinkomsten, lagere trede voor de verzekeringspremie en administratieve kosten.
 • De klant is jegens GO Sharing aansprakelijk voor de gevolgen van verkeersovertredingen of delicten die met
  GO Sharing e-scooters begaan zijn. De klant zal alle daaruit ontstane boetes en kosten betalen en vrijwaart GO Sharing volledig tegen eventuele vorderingen van derden. Voor de verwerking van verkeersovertredingen
  (waarschuwingen, kosten, boetes, etc.) dient de klant voor elke gebeurtenis een verwerkingsvergoeding aan
  GO Sharing te betalen. De hoogte van de verwerkingskosten wordt gespecificeerd in het van toepassing zijnde
  tarievenoverzicht.
 • In geval de klant een ongeluk veroorzaakt buiten het werkgebied dan zal de klant de kosten dragen die
  voortvloeien uit de retournering van de GO Sharing e-scooter naar het werkgebied na voltooiing van
  reparaties.
 • De klant is verantwoordelijk voor het beëindigen van een rit binnen het werkgebied. Indien de klant de GO Sharing e-scooter ‘leeg rijdt’ (d.w.z. geen batterijcapaciteit meer heeft) en op dat moment buiten het
  werkgebied is, dan zal de klant GO Sharing hierover per direct telefonisch informeren. GO Sharing zal de GO Sharing e-scooter vervolgens zo spoedig mogelijk transporteren naar het werkgebied. De klant zal aan GO Sharing hiervoor een vergoeding betalen conform het tarievenoverzicht.
 • De klant zal een boete betalen in overeenstemming met het vergoedingenbeleid als hij een niet –
  rijbevoegde (zie §6 en 7) de GO Sharing e-scooter laat gebruiken, onverminderd het recht van GO Sharing om
  schadevergoeding te vorderen. In dit geval wordt de contractuele boete afgetrokken van dergelijke schadevergoeding.
 • Bij schending van de raamvereenkomst, huurovereenkomst en/of AV (met inbegrip van een gebrek in
  betaling), kan GO Sharing het betreffende account tijdelijk of definitief met onmiddellijke ingang deactiveren.
  Deze uitsluiting wordt per e-mail aan de klant meegedeeld.

15 Beëindiging van de huur

 • Als de klant de huur wil beëindigen (d.w.z. een afzonderlijke huurovereenkomst), dan is hij verplicht:
  • de GO Sharing e-scooter naar behoren en met inachtneming van de verkeersregels te parkeren op een niet
   betaalde parkeerplaats in de openbare ruimte.
  • de huur niet te beëindigen op particulier terrein of een bedrijfsterrein (bijv. parkeergarages, achtertuinen).
   Het verbod geldt ook voor parkeerplaatsen voor klanten van winkelcentra, supermarkten restaurants etc.
  • De GO Sharing e-scooter dient te allen tijde voor iedereen toegankelijk te zijn.
 • De huurperiode kan alleen worden beëindigd,
  • wanneer de e-scooter voertuig zich binnen de grenzen van het werkgebied bevindt. De grenzen van het
   werkgebied kunnen online in de GO Sharing app worden bekeken. Het display in de GO-Sharing app wordt
   gebruikt voor oriëntatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
  • indien op de locatie van de GO Sharing e-scooter een mobiele telefoon/dataverbinding kan worden
   verkregen. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de e-scooter door de klant elders te worden geparkeerd.
 • Het einde van een huurproces wordt geïnitieerd wanneer de klant het huurproces beëindigt via zijn account
  (de app). Wanneer de GO Sharing e-scooter het einde van het huurproces heeft bevestigd door het centrale
  vergrendelsysteem te vergrendelen, is de huurperiode daadwerkelijk beëindigd. Indien de klant de GO Sharing
  e-scooter verlaat, terwijl de huurperiode niet beëindigd is, dan loopt de huur door ten laste van de klant.
 • Als de huur niet kan worden beëindigd, dan is de klant verplicht dit onverwijld te melden aan GO Sharing en
  bij de GO Sharing e-scooter te blijven tot de GO Sharing klantenservice heeft beslist over de verdere gang van
  zaken. Eventuele extra ontstane huurkosten worden na controle door GO Sharing aan de klant terugbetaald,
  als de klant niet in gebreke is. Een klant is bijvoorbeeld in gebreke indien de GO Sharing e-scooter een
  beëindiging van de huurperiode niet toestaat, de e-scooter zich buiten het werkgebied bevindt of niet is uitgecheckt via de app.
 • Bij een ongeval waardoor de e-scooter niet meer kan rijden, eindigt de huurperiode in ieder geval bij de
  overdracht van de e-scooter aan het takelbedrijf.

16 Opzegging, beëindiging van de raamovereenkomst

 • De raamovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan door iedere partij regulier worden
  beëindigd door twee (2) weken voor het einde van een kalendermaand schriftelijk op te zeggen.
 • GO Sharing is gerechtigd de raamovereenkomst zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke
  ingang te beëindigen als de klant:

  • twee betalingen achterloopt;
  • bij de registratie of tijdens de looptijd van de raamovereenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt of
   feiten heeft achtergehouden;
  • de Overeenkomst heeft geschonden en ondanks een schriftelijke waarschuwing de Overeenkomst
   nogmaals schendt of gevolgen van schendingen niet onverwijld heeft hersteld.
 • In geval van beëindiging van de raamovereenkomst wordt de toegang tot GO Sharing e-scooters
  onmiddellijk geblokkeerd.
 • Wanneer de raamovereenkomst in overeenstemming met het bovenstaand lid wordt beëindigd, heeft GO Sharing met name de volgende rechten:
  • recht op onmiddellijke retournering van de op dat moment door de klant gebruikte GO Sharing e-scooter.
   Indien de klant de GO Sharing e-scooter niet onmiddellijk retourneert, is GO Sharing gerechtigd om op kosten
   van de klant passende maatregelen te nemen teneinde de GO Sharing e-scooter terug in bezit te nemen;
  • aanspraak op schadevergoeding.

17 Koop/overeenkomst op afstand

 • Klant erkent dat bij het aangaan van een individuele huurovereenkomst de dienst, bestaande uit het gebruik
  van de GO Sharing e-scooter, na het gebruik volledig door GO Sharing is nagekomen. Klant doet daarom reeds
  hierbij bij voorbaat afstand van zijn recht tot ontbinding ex art. 6:230o Burgerlijk Wetboek.

18 Toepasselijke gedragscodes

 • Wij houden ons aan onze Privacy policy die toegankelijk is op www.GO-Sharing.nl/privacy en de GO Sharing
  app.

19 Algemene bepalingen

 • Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing
 • De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die voortvloeien of
  verband houden met de raamovereenkomst, huurovereenkomst en/of deze AV.
 • Klanten mogen aanspraken of andere rechten op grond van de raamovereenkomst, huurovereenkomst
  en/of deze AV uitsluitend na de voorafgaande schriftelijke toestemming van GO Sharing overdragen aan een
  derde.
 • Er bestaan geen afwijkende mondelinge afspraken. Wijzigingen en aanvullingen dienen schriftelijk
  overeengekomen te worden. E-mail voldoet als schriftelijk.
 • Mochten een of meerdere bepalingen van deze AV ongeldig of nietig zijn of worden, dan laat dit de
  geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

20 Klantenservice/klachten

 • Het is mogelijk voor de klant om via de contactgegevens vermeld in § 1 (1) contact) op te nemen
  (telefonisch, per brief, per email) met GO Sharing voor vragen of klachten.