Algemene voorwaarden

LEES DEZE HUUROVEREENKOMST AANDACHTIG. ZE VERMELDT DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE GO SHARING E-SCOOTER IN NEDERLAND EN ZIJN JURIDISCH BINDEND

Onderstaande voorwaarden van de GO Sharing-huurovereenkomst (“Overeenkomst”) vormen een contract tussen u en GreenMo Shops B.V., gevestigd te Koeweitstraat 12, 4181CD Waardenburg onder KvK nr. 60118253 (“GO Sharing”). Als tegenprestatie voor Uw gebruik van de GO Sharing-services in Nederland, die door GO Sharing of zijn rechthebbenden worden verstrekt, vereist GO Sharing dat U (hierna de “Gebruiker” en aangesproken met de woorden “U”, “Uw”) (handelen in naam en voor rekening van de volledige familie van de Gebruiker, zijn erfgenamen, aangeslotenen, vertegenwoordigers, opvolgers en rechthebbenden) alle voorwaarden in de onderhavige Overeenkomst aanvaardt.

Het verstrekken van diensten door GO Sharing omvat, onder andere:1) de mobiele applicatie (de “GO Sharing App”) van GO Sharing en de bijhorende website, 2) de elektrische GO Sharing-voertuigen in Nederland (“Voertuig” of “Voertuigen”), en 3) alle andere uitrustingen, personeelsleden, diensten, toepassingen, Websites en bijhorende informatie die door GO Sharing worden geleverd of ter beschikking worden gesteld (samen de “GO Sharing-services”).

De hierin opgenomen gebruiksvoorwaarden, die ook beschikbaar zijn via www.go-sharing.nl en die u uitdrukkelijk aanvaardt wanneer u zich bij GO Sharing inschrijft, dient u AANDACHTIG te LEZEN voordat u de onderhavige Overeenkomst afsluit. Hieronder ziet u een partiële lijst van bepaalde voorwaarden waar GO Sharing graag nog eens nadrukkelijk uw aandacht op wil vestigen, indien u dit op een smartphone of een apparaat met een klein scherm leest. De woorden die in hoofdletters worden beschreven hebben de betekenis die eraan wordt toegekend op de plaats waar ze in de onderhavige Overeenkomst worden gedefinieerd.

 • DE ONDERHAVIGE OVEREENKOMST BEVAT CLAUSULES VAN AFSTAND EN ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN BEPALINGEN OMTRENT DE AANVAARDING VAN RISICO’S, DIE UW JURIDISCHE RECHTEN EN VORMEN VAN VERHAAL BEPERKEN. VOOR MEER DETAILS VERWIJZEN WE NAAR ARTIKEL 9 EN 14 HIERONDER.
 • U moet uw rit op de GO Sharing App beëindigen aan het einde van het traject. Doet u dit niet, dan blijft u aangerekend worden. Voor meer details verwijzen we u naar artikel 2.3 hieronder.
 • Na afloop van uw rit mag het Voertuig niet worden geparkeerd op een verboden parkeerplaats, d.w.z. onbevoegd privé-eigendom, in een afgesloten ruimte, of in een andere niet-goedgekeurde, niet-openbare ruimte.
 • Alle toepasselijke wetten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot deze die van toepassing zijn op het verkeer, voetgangers, parkeerterreinen, de oplaadposten en elektrische Voertuigen) moeten nageleefd worden, met inbegrip van eventuele wetten omtrent het dragen van een helm.
 • U dient een beschadigd of defect Voertuig onmiddellijk aan GO Sharing te melden via de mobiele GO Sharing-app of via e-mail.

GO Sharing aanvaardt uitdrukkelijk om het Voertuig te verhuren en de Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk het te huren, onder voorbehoud van de voorwaarden die in onderhavig document worden beschreven. Behoudens andersluidende indicatie zijn alle geldwaarden die in de onderhavige overeenkomst worden vermeld, uitgedrukt in euro.

Indien er reden is om aan te nemen dat de klant zich niet aan de bepalingen van de Overeenkomst zal houden, heeft GO Sharing het recht om de registratie van een klant te weigeren. Het is een klant niet toegestaan en mogelijk om zich meerdere keren te registreren.

 1. HUUR EN GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

1.1 De Gebruiker is de enige gebruiker van het Voertuig. GO Sharing en de Gebruiker zijn de enige partijen van onderhavige Overeenkomst. De Gebruiker is de enige huurder en als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle voorwaarden in onderhavig document. U erkent dat wanneer u een Voertuig activeert op de standplaats ervan, mag dit enkel door u worden gebruikt. U mag een derde geen toestemming geven om een Voertuig dat u op de standplaats hebt geactiveerd, te gebruiken.

1.2 De Gebruiker is minstens 16 jaar oud. De Gebruiker verklaart en bevestigt dat hij of zij minstens 16 jaar oud is en verklaart a) in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het besturen van een personenauto of een bromfiets; b) ten alle tijden hun geldige rijbewijs tijdens de huur bij zich te hebben.

De rijbevoegdheid voor de GO Sharing e-scooter vervalt per direct na intrekking of bij verlies van het rijbewijs voor de periode van het verlies of de intrekking. Voorgaande is ook van toepassing voor de duur van een rijverbod. De klant is verplicht om GO Sharing onmiddellijk op de hoogte te brengen indien er sprake is van intrekking of beperkingen van hun rijbevoegdheid, rijverboden die ingaan of een tijdelijke inbeslagname of tijdelijke opschorting van hun rijbewijs.

1.3 De Gebruiker verklaart dat hij/zij bekend is met de werking van het Voertuig, dat hij/zij redelijk competent en fysiek in staat is om het Voertuig te besturen en dat hij/zij de veiligheidsmaterialen die in de GO Sharing App en/of de website van GO Sharing’s zijn voorzien, heeft gecontroleerd. Door zijn/haar beslissing om van een Voertuig gebruik te maken, aanvaardt de Gebruiker alle verantwoordelijkheid en alle risico’s van lichamelijke verwondingen of gezondheidsproblemen naar aanleiding van dit gebruik. Het is uw verantwoordelijkheid om in te schatten of de omstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot regen, mist, sneeuw, hagel, ijzel, warmte of onweer, het gebruik van het Voertuig gevaarlijk maken. We adviseren u uw rijgedrag en de remafstand aan te passen aan de weersomstandigheden, zichtbaarheid, onmiddellijke omgeving en de verkeersomstandigheden.

1.4 Het Voertuig is exclusief eigendom van GO Sharing of een van haar groepsmaatschappijen. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het Voertuig en alle GO Sharing-installaties die ermee gepaard gaan, te allen tijde de exclusieve eigendom van GO Sharing blijven. U mag een Voertuig niet demonteren, een of ander deel van het Voertuig of een andere installatie van GO Sharing demonteren of er inscripties op aanbrengen of aanpassen, repareren of beschadigen, geheel of gedeeltelijk en op welke manier dan ook. U mag geen inscripties aanbrengen op eventuele stickers op een Voertuig, noch deze verwijderen, veranderen of beschadigen, op welke manier dan ook. U mag geen Voertuig of andere uitrusting van GO Sharing gebruiken voor publicitaire of commerciële doeleinden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van GO Sharing.

1.5 Beschikbaarheid van de Voertuigen. De Gebruiker aanvaardt en erkent dat de Voertuigen niet 24 uur per dag of 7 dagen per week of 365 dagen per jaar beschikbaar zijn. Voertuigen moeten worden gehuurd binnen de onderstaande maximale huurtermijnen. De Gebruiker stemt ermee in dat GO Sharing kan eisen dat de Gebruiker ten allen tijde een Voertuig inlevert.

1.6 Bedieningsgebied. De Gebruiker stemt ermee in het Voertuig niet te gebruiken en/of te rijden buiten de stad binnen welke grenzen een Go Sharing Voertuig kan worden gebruikt en stemt er verder mee in het Voertuig niet te vervoeren buiten de toegestane gebruiksgebieden.

1.7 De Gebruiker is verplicht alle regelgeving omtrent het gebruik en het besturen van het Voertuig te respecteren. De Gebruiker verbindt zich ertoe alle wettelijke bepalingen omtrent het gebruik, het besturen, het parkeren, elektrisch laden en/of in het verkeer brengen van het Voertuig, met inbegrip van alle nationale en plaatselijke wetten, voorschriften en verordeningen en alle regels en reglementen die betrekking hebben op de Voertuigen in de zone waar u het Voertuig gebruikt, met inbegrip van alle wetten betreffende het dragen van een helm. De Gebruiker verbindt zich er ook toe beleefd en respectvol te zijn ten opzichte van anderen terwijl hij/zij gebruik maakt van de GO Sharing-services.

1.8 Verboden gedrag. De Gebruiker aanvaardt het volgende:

 • GO Sharing verzoekt u geen Voertuig te gebruiken terwijl uw een object meedraagt dat het Voertuig uit evenwicht kan brengen, extra gewicht toevoegt of de veilige werking ervan in het gedrang kan brengen, transporteert of vasthoudt. Indien u kiest om een dergelijk object te gebruiken, verzoekt GO Sharing u te controleren of het perfect aan uw lichaam aangepast is en uw vermogen om het Voertuig in alle veiligheid te gebruiken, niet aantast.
 • U mag geen voorwerpen op het stuur van het Voertuig plaatsen, zoals zware tassen of rugzakken.
 • Wanneer u met een Voertuig rijdt, mag u geen mobiele telefoon, draagbare muziekspeler of een ander toestel dat u zou kunnen afleiden of uw vermogen om het Voertuig in alle veiligheid te gebruiken, in het gedrang zou kunnen brengen.
 • U mag het Voertuig niet gebruiken als u onder invloed bent van alcohol, drugs, medicatie of andere substanties die uw vermogen om een Voertuig in alle veiligheid te gebruiken, in het gedrang zou kunnen brengen.
 • U mag niet meer personen vervoeren dat toegestaan op grond van uw rijbewijs (en in alle gevallen mits veilig) en u mag geen kind op een Voertuig transporteren.
 • U mag geen andere mechanismen dan deze die GO Sharing voorziet, gebruiken om het Voertuig te vergrendelen. U mag geen ander slot aan het Voertuig toevoegen of een Voertuig vergrendelen anders dan in overeenstemming met de instructies van GO Sharing.
 • Het voertuig mag niet worden geparkeerd op een verboden parkeerplaats. Het Voertuig mag niet geparkeerd worden op een privéterrein waarbij toegang niet geautoriseerd is, op een afgesloten terrein of in een andere niet-goedgekeurde ruimte die niet toegankelijk is voor het publiek. U mag het Voertuig niet parkeren in een zone waar er veel verkeer is en het Voertuig zou kunnen aangereden worden.
 • Het Voertuig moet op een goed zichtbare plek geparkeerd worden, en verticaal geplaatst op de staander.

1.9 Het Voertuig is enkel bedoeld voor een beperkt aantal types gebruik. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Voertuig niet te gebruiken om snelheidswedstrijden, stunts of acrobatie uit te voeren. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Voertuig niet te laten werken of te gebruiken op niet-verharde wegen, op overstroomd terrein (anders dan normaal stadsverkeer) of op plaatsen waar toegang verboden of illegaal is en er geen gebruik van te maken op een manier die overlast zou kunnen bezorgen aan derden. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Voertuig niet onder te verhuren of te gebruiken voor rekening van anderen en er geen gebruik van te maken in overtreding van een wet, verordening of reglement.

1.10 Gewichts- en laadlimieten. U mag de totale gewichtslimiet voor een Voertuig in beweging niet overtreden (ongeveer 120 kg, tenzij anders aangegeven).

1.11 Verbod van wijziging. U mag de GO Sharing-services niet wijzigen, trachten om er zonder toelating toegang toe te krijgen, noch op een of andere manier anders dan zoals in de onderhavige Overeenkomst beschreven, te gebruiken.

1.12 Melding van materiële schade of ongevallen. Verkeersovertredingen en handhaving. De Gebruiker moet elk schadegeval, ongeval, botsing, materiële schade, lichamelijke verwonding, verkeersovertredingen, diefstal of verlies van een GO Sharing-voertuig zo snel mogelijk melden. Indien een schadegeval lichamelijke schade, materiële schade berokkent of een diefstal van een Voertuig inhoudt, moet de Gebruiker hier binnen 24 uur aangifte van doen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. Tenzij de Gebruiker kan bewijzen dat wat volgt niet veroorzaakt werd door zijn of haar toedoen, erkent de Gebruiker dat hij/zij geheel aansprakelijk is voor elk verkeerd gebruik en de gevolgen ervan, alle verzoeken, klachten, grieven, schade, verlies, passiva, beschadigingen, lichamelijke verwondingen, kosten en uitgaven, sancties, advocaatskosten, vonnissen en gerechtelijke vervolging, onkosten van allerlei aard of van welke orde dan ook met betrekking tot het verlies of de diefstal van een Voertuig.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat verkeersovertredingen en gerelateerde boetes of inbeslagnames voor rekening en risico van de Gebruiker zijn, ook in verband met onjuist of ongeoorloofd parkeren aan het einde van de huurperiode.

De Gebruiker gaat ermee akkoord en erkent dat GO Sharing kan meewerken met de wetshandhavingsinstanties om alle nodige informatie te verstrekken zoals zij kunnen vragen of anderszins vereist kunnen zijn.

1.13 Aansprakelijkheid van de Gebruiker bij het gebruik van het Voertuig en materiële schade. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Voertuig aan GO Sharing terug te bezorgen in dezelfde staat als deze waarin hij deze ontvangen heeft voor de verhuur. De Gebruiker is niet verantwoordelijk voor normale slijtage.

1.14 Elektrisch voertuig. Het Voertuig is een elektrisch Voertuig, waarvan de accu regelmatig moet worden opgeladen om te kunnen werken. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Voertuig in alle veiligheid en op een voorzichtige manier te gebruiken en te besturen, rekening houdend met het feit dat het Voertuig een elektrisch Voertuig is en alle beperkingen en vereisten inhoudt die gepaard gaan met dit type voertuig. De Gebruiker begrijpt en aanvaardt elk van de onderstaande punten:

 • Het resterende elektrische laadniveau in het Voertuig zal dalen naarmate het Voertuig wordt gebruikt (afhankelijk van de rijtijd en de afgelegde afstand) en met de vermindering van de elektrische lading van het Voertuig zullen de snelheid en andere functies ervan mogelijk afnemen (of helemaal ophouden).
 • Het elektrische laadniveau van het Voertuig op het moment waarop de Gebruiker de huursessie aanvangt, of waarop het Voertuig in werking treedt, is niet gegarandeerd en varieert naargelang het gebruik tijdens elke huursessie.
 • De intensiteit van de vermindering van de elektrische lading tijdens het gebruik van het Voertuig is niet gegarandeerd en varieert naargelang het Voertuig, de verkeersomstandigheden, de weersomstandigheden en andere factoren.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om het elektrische laadniveau van het Voertuig te controleren en na te gaan of dit in orde is, voordat hij/zij het Voertuig in werking zet.
 • De afstand of de duur van het gebruik van het Voertuig per Gebruiker, voordat de elektrische lading niet langer volstaat, zijn nooit gegarandeerd.
 • Het is mogelijk dat de elektrische lading van het Voertuig op een willekeurig moment tijdens de huursessie van het Voertuig door de Gebruiker uitgeput is en het niet langer functioneert, ook voordat de Gebruiker de gewenste bestemming bereikt.

1.15 Opladen van het Voertuig. Indien de elektrische lading van het Voertuig tijdens een huursessie uitgeput is, beëindigt de Gebruiker zijn traject, rekening houdend met alle bepalingen van onderhavige Overeenkomst.

De Gebruiker erkent dat hij/zij geheel aansprakelijk is voor elk verkeerd gebruik en de gevolgen ervan, alle verzoeken, klachten, grieven, schade, verlies, passiva, beschadigingen, lichamelijke verwondingen, kosten en uitgaven, sancties, advocaatskosten, vonnissen en gerechtelijke vervolging, onkosten van allerlei aard of van welke orde dan ook met betrekking tot het verlies of de diefstal van een Voertuig. Door ervoor te kiezen een Voertuig op te laden, neemt de Gebruiker de volledige aansprakelijkheid op zich voor alle risico’s, gevaren en onzekerheden die gepaard gaan met deze activiteit, tenzij de Gebruiker kan bewijzen dat deze niet het gevolg zijn van een of andere fout van zijnentwege, en de Gebruiker erkent dat GO Sharing en eventuele andere Personen die Vrijgesteld zijn van aansprakelijkheid (in de zin van onderstaand artikel 14) niet verantwoordelijk zijn voor eventuele lichamelijke letsels, een of andere vorm van schade of kost die door de Gebruiker wordt aangebracht aan een persoon of materieel goed, met inbegrip van het Voertuig zelf, die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken zou hebben met het laden van het Voertuig.

1.16 Vereisten voor mobiele apparaten en actieve internetverbinding. Tenzij door GO Sharing schriftelijk anders is aangegeven, moet U, om de GO Sharing-services te activeren met de GO Sharing App, gebruik maken van een smartphone of een ander (mobiel) apparaat dat voldoet aan de technische vereisten en compatibel is met de GO Sharing App. Voor bepaalde functies van de GO Sharing App, zoals de mogelijkheid om zich bij GO Sharing te registreren, het voertuig te ontgrendelen, te huren en de huur van het voertuig te beëindigen, is een actieve netwerkverbinding met de GO Sharing App vereist. U bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de kosten van uw mobiele datacommunicatiediensten. U bent er ook verantwoordelijk voor dat uw mobiele apparaat voldoende batterijcapaciteit heeft. GO Sharing is niet verantwoordelijk als U niet in staat bent om het voertuig te ontgrendelen, te gebruiken of de rit te beëindigen als gevolg van een verloren of onderbroken netwerkverbinding, een defect aan het mobiele apparaat of een lege batterij. U blijft verantwoordelijk voor alle kosten en GO Sharing kan u alle kosten (inclusief huurkosten) in rekening brengen tot het einde van het traject.

 1. BETALING EN KOSTEN VAN VERHUUR.

2.1 Huurkosten. De Gebruiker mag het Voertuig gebruiken in overeenstemming met de prijs zoals beschreven in de GO Sharing-App, die kan bestaan uit een starttarief, vergoedingen op basis van afstand of tijd (waarbij de tijd wordt berekend op basis van elke begonnen minuut), en/of een vereiste minimumvergoeding. De prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen. De Gebruiker mag het Voertuig gebruiken in overeenstemming met de prijs zoals beschreven in de GO Sharing-App, die kan bestaan uit een starttarief, vergoedingen op basis van afstand of tijd (waarbij de tijd wordt berekend op basis van elke begonnen minuut), en/of een vereiste minimumvergoeding. De prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen. In elk geval kunnen de kosten en andere rechten onderworpen zijn aan toepasselijke belastingen, inclusief dan geldende BTW, die door GO Sharing in rekening worden gebracht en geïnd worden. GO Sharing zal bij de Gebruiker (via credit card, betaalkaart, Ideal of andere overeengekomen betaalmethode) het bedrag van de kosten, zoals in onderhavige Overeenkomst beschreven, inclusief eventuele terugkerende betalingen die u kiest, incasseren.

2.2 Rijtegoed kan worden verworven in de vorm van vrije minuten of Euro tegoeden; het is ook mogelijk dat vrije minuten of Euro tegoeden in het kader van promotionele activiteiten worden verstrekt. Kredietsaldo, in de vorm van vrije minuten of Eurotegoeden, kan enkel worden gebruikt voor betaling van huurovereenkomsten. De vrije minuten en Eurotegoeden vervallen één jaar na ontstaan respectievelijk aankoop (met dien verstande dat vrije minuten of Eurotegoeden die het eerst zijn verworven of aangekocht het eerst gebruikt zullen worden).

2.3 Bovengrens van de duur en het bedrag van de huurkosten. De maximumduur voor de huur bedraagt 48 uren. De Gebruiker stemt ermee in dat hij de huur van het Voertuig binnen de 48 uur nadat hij het in huur heeft genomen, zal inactiveren. De Gebruiker kan vervolgens overgaan tot een nieuwe huursessie. De Gebruiker stemt ermee in dat hij de enige is die toezicht houdt op de verstreken tijd om het Voertuig binnen de toegewezen termijn te vergrendelen. Na teruggave van het Voertuig zullen de gecumuleerde huurkosten of het maximumbedrag per dag, indien dit een lager bedrag is, aan de Gebruiker aangerekend worden.

De huurtijd wordt berekend vanaf het moment van ontgrendeling van het Voertuig via de GO Sharing App tot het moment dat de Gebruiker via de GO Sharing App de bevestiging ontvangt dat het traject is beëindigd. Als u het traject ten onrechte beëindigt, kan dit ertoe leiden dat het traject niet wordt beëindigd. Als het traject niet goed wordt beëindigd, wordt het traject voortgezet en wordt de Ride verder geladen. Als u om welke reden dan ook technische problemen ondervindt bij het beëindigen van een rit, dient u dit onmiddellijk via de GO Sharing App aan GO Sharing te melden. Het niet melden van een probleem bij het beëindigen van een rit kan leiden tot voortdurende kosten.

Voertuigen die niet binnen 48 uur zijn ingeleverd (met het traject beëindigd) worden beschouwd als verloren of gestolen, en de Gebruiker kan worden belast tot de waarde van het Voertuig plus administratiekosten. GO Sharing mag ook extra servicekosten in rekening brengen voor het huren van meer dan 48 uur wanneer het Voertuig niet verloren of gestolen is.

2.4 Geldige betalingsmethode. Om de GO Sharing-services te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker GO Sharing een nummer van een geldige credit card of betaalkaart, samen met de vervaldatum ervan, bezorgen. De Gebruiker verklaart en waarborgt ten opzichte van GO Sharing dat hij/zij bevoegd is om de credit card of betaalkaart die hij/zij aan GO Sharing bezorgt, te gebruiken. De Gebruiker geeft GO Sharing toestemming om het bedrag van alle kosten die hij/zij maakt, op de kaart in te houden. Alle kosten zijn onderworpen aan toepasselijke plaatselijke belastingen, inclusief BTW, die door GO Sharing in rekening worden gebracht en geïnd zullen worden.

Gebruiker kan daarnaast ook GO Sharing-services gebruiken met Ideal. Gebruiker kan daarmee een pakket kopen waarbij hij of zij een tegoed krijgt op zijn of haar account. Dit tegoed is naar eigen keuze te gebruiken voor rij- of parkeerminuten. Het Ideal rijkrediet mag niet retour gegeven worden en kan niet worden omgezet in geld.

De Gebruiker stemt ermee in dat GO Sharing naar eigen beoordeling alle verkeersboetes, inbeslagnames, boetes en/of heffingen namens de Gebruiker rechtstreeks aan de bevoegde autoriteit of de toepasselijke partij mag betalen. Als GO Sharing verplicht is om dergelijke vergoedingen of bijbehorende kosten te betalen en/of te verwerken, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat GO Sharing u het bedrag dat GO Sharing betaalt in rekening mag brengen plus een redelijke vergoeding aan administratiekosten voor het afhandelen van deze zaken; GO Sharing zal u op de hoogte stellen van dergelijke kosten of vergoedingen.

In het geval dat GO Sharing gebruik maakt van een derde partij om schadevergoedingen, overtredingen van de wet of van deze Overeenkomst, boetes en/of sancties op te lossen, gaat de Gebruiker ermee akkoord alle kosten en incassokosten te betalen, inclusief, maar niet beperkt tot, administratieve en juridische kosten voor een dergelijke agent op verzoek en zonder protest.

In geval van betwisting door de Gebruiker van een inhouding op de rekening die verbonden is aan de creditcard of betaalkaart die door de Gebruiker gebruikt wordt, dient deze binnen 5 werkdagen na het einde van de maand tijdens dewelke de betwiste inhouding werd gedaan, schriftelijk contact op te nemen met GO Sharing en aan GO Sharing alle informatie met betrekking tot zijn traject over te maken zodat de betwiste inhoud kan geïdentificeerd worden – dit betreft de datum en de geschatte tijdstippen van begin en einde van het traject waarvoor de inhouding betwist wordt. De Gebruiker verbindt zich ertoe GO Sharing onmiddellijk in te lichten over eventuele wijzigingen die aan de betalingsmethode zouden aangebracht worden.

De klant machtigt GO Sharing onherroepelijk de vergoedingen en te betalen schadevergoedingen ten laste van de klant middels debitering van de creditcard of een andere in het GO Sharing account opgegeven betaalwijze af te boeken. De automatische incasso of terugkerende betalingen gaan door totdat u annuleert of uw account wordt beëindigd. U kunt annuleren door de instructies op de GO Sharing App te volgen. Als u annuleert, kunt u het resterende saldo op uw account gebruiken, maar u kunt mogelijk niet doorgaan met het gebruik van de GO Sharing-services totdat u opnieuw toestemming hebt gegeven voor een toepasselijke betalingsmethode. GO Sharing kan uw betaalmethode in rekening blijven brengen voor eventuele extra kosten of kosten die ontstaan uit deze Overeenkomst.

2.5 Kosten voor ophalen van het Voertuig. Indien u een voertuig niet op een geldige plaats kunt terugbezorgen (namelijk, indien u het Voertuig inactiveert op een privé-eigendom, binnen een residentiële afgesloten ruimte of gemeenschap of een andere niet-toegankelijke plaats) en vraagt om het Voertuig door het personeel van GO Sharing te laten ophalen, kan GO Sharing, geheel naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om u ophalingskosten in rekening te brengen, voor een bedrag van 100 euro. Indien een Voertuig via uw account wordt gebruikt zonder dat dit werd gemeld, zal GO Sharing de Gebruiker een kennisgeving toesturen, waarin het zijn bezorgdheid formuleert. Indien de Gebruiker na een adequate controleprocedure geen bevredigende rechtvaardiging kan voorleggen, die bewijst dat deze achterlating niet het gevolg is van een fout die aan hem/haar kan worden toegeschreven, zullen alle rijkosten van het Voertuig die werden opgelopen totdat het Voertuig werd gerecupereerd en geïnactiveerd, aan hem worden aangerekend. Daarbij komen nog de servicekosten (momenteel 100 euro) die het ophalen van het Voertuig dekken. De kosten zijn onderhevig aan wijzigingen. De tarieven kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de mobiele toepassing van GO Sharing en op de bijhorende Website.

 1. ANDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

3.1 Veiligheidscontrole. Vóór elk gebruik van een Voertuig moet de Gebruiker een summiere veiligheidsinspectie op het Voertuig uitvoeren, die de controle van de volgende punten inhoudt: i) of de wielen niet krom getrokken zijn; ii) de goede werking van alle remmen en lampen; iii) goede staat van het kader; iv) voldoende elektrische lading van de accu; en v) elk teken van schade, ongewone slijtage of andere mechanische problemen of behoefte aan onderhoud. De Gebruiker gaat ermee akkoord het Voertuig niet te gebruiken indien hij/zij zichtbare problemen vaststelt en de klantenservice meteen in te lichten zodat GO Sharing hiervan op de hoogte is.

3.2 Verloren of gestolen Voertuig. Een Voertuig kan beschouwd worden als verloren of gestolen indien a) het Voertuig niet werd teruggebracht op het einde van een continue duur van 48 uur, b) het gps-toestel van het Voertuig werd geïnactiveerd, c) het Voertuig geparkeerd is op een niet-toegestaan privé-eigendom, binnen een afgesloten gebied of op een andere niet-publieke plaats gedurende langer dan dertig minuten nadat een traject beëindigd is, of d) indien er zich andere feiten of omstandigheden voordoen die redelijkerwijze en geheel te goeder trouw bij GO Sharing het vermoeden doen rijzen dat het Voertuig verloren of gestolen is. Indien GO Sharing van mening is dat een Voertuig verloren of gestolen is, zal GO Sharing u een kennisgeving toesturen waarin het zijn bezorgdheid formuleert. GO Sharing en u komen overeen dat de laatste Gebruiker van een Voertuig als aansprakelijk wordt geacht voor het verlies of de diefstal ervan indien GO Sharing, na een adequate controleprocedure, redelijkerwijze en geheel te goeder trouw uit de feiten en omstandigheden zou kunnen afleiden dat dit niet het geval zou zijn of indien u een bevredigende rechtvaardiging kunt voorleggen die bewijst dat deze situatie niet het gevolg is van een fout die aan u kan worden toegeschreven. GO Sharing heeft de mogelijkheid om alle maatregelen die het gepast acht in te voeren (in het bijzonder met betrekking tot de laatste Gebruiker van een Voertuig), met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het verkrijgen van de terugbezorging en andere gepaste schadevergoeding en het indienen van een klacht bij de lokale politiediensten. De Gebruiker aanvaardt dat de gegevens die door de computer van GO Sharing worden gegenereerd een afdoende bewijs vormen voor de gebruiksduur van een Voertuig door een Gebruiker. De Gebruiker verbindt zich ertoe het verdwijnen of de diefstal van het Voertuig onmiddellijk of zo snel mogelijk aan GO Sharing te melden.

3.3 Het dragen van een helm; veiligheid. GO Sharing beveelt alle Gebruikers aan een passende helm te dragen, met juiste pasvorm, aangepast en bevestigd volgens de instructies van de fabrikant. De Gebruiker erkent dat geen van de Personen die Vrijgesteld zijn van aansprakelijkheid verantwoordelijk zijn voor lichamelijke letsels die de Gebruiker oploopt tijdens het gebruik van de GO Sharing-services, ongeacht of de Gebruiker al dan niet een helm draagt op het moment dat hij/zij de lichamelijke letsels oploopt. De Gebruiker neemt alle risico’s op zich die gepaard gaan met het niet dragen van een helm of een andere beschermingsuitrusting. De Gebruiker moet eventueel veiligheidsmaatregelen of bijkomende voorzorgsmaatregelen treffen, die niet expliciet aan bod komen in onderhavige Overeenkomst.

3.4 Verkeersstroken voor de Voertuigen. De Gebruiker erkent dat GO Sharing de plaatsen waar met de Voertuigen wordt gereden niet verschaft, noch onderhoudt, en dat GO Sharing niet kan garanderen dat er steeds een veilige plaats is om zich met het Voertuig in het verkeer te bewegen. De wegen, voetpaden, rijstroken die voorbehouden zijn aan voertuigen en verkeerswegen, kunnen gevaarlijk worden door weersomstandigheden, door het verkeer of door andere gevaren.

3.5 Beperkingen met betrekking tot de huur van de Voertuigen. De Gebruiker erkent dat GO Sharing geen aanbieder van openbaar vervoer is. Er bestaan andere middelen voor openbaar vervoer en alternatief privévervoer ter beschikking van het algemene publiek en de Gebruiker individueel, onder andere bussen en openbaar treinvervoer, taxi’s en voetpaden. GO Sharing stelt de Voertuigen enkel als nutsvoorziening ter beschikking en het huuraanbod is enkel bestemd voor personen die over de nodige vaardigheden en kwaliteiten beschikken om een Voertuig op eigen kracht te doen werken en die zich akkoord hebben verklaard met alle algemene voorwaarden van onderhavige Overeenkomst.

3.6 Beperkingen in de beschikbaarheid van de GO Sharing-services. GO Sharing doet inspanningen om de GO Sharing-services zo veel mogelijk dagen per jaar aan te bieden, maar garandeert niet dat de GO Sharing-services te allen tijde beschikbaar zullen zijn, aangezien onverwachte gebeurtenissen of andere omstandigheden kunnen verhinderen dat GO Sharing de GO Sharing-services kan verstrekken. Toegang tot de GO Sharing-services is ook onderhevig aan de beschikbaarheid van de Voertuigen. GO Sharing biedt geen verklaringen noch waarborgen rond de beschikbaarheid te allen tijde van een GO Sharing-service of van een Voertuig. De Gebruiker aanvaardt dat GO Sharing van hem/haar kan eisen dat een Voertuig op elk moment wordt terugbezorgd.

3.7 Verklaring van vertrouwelijkheid. Uw persoonsgegevens zullen door GO Sharing verwerkt worden en door GO Sharing gecontroleerd worden, zoals vermeld in onze privacy policy die toegankelijk is op www.go-sharing.nl/privacy en de GO Sharing app. U aanvaardt en begrijpt dat GO Sharing uw persoonsgegevens kan verwerken overeenkomstig de privacy policy en dat u geen persoonsgegevens van andere personen zult vrijgeven, tenzij het u wettelijk toegestaan is dit te doen.

 1. OPZEGGING.

4.1 Opzegging. De Onderhavige Overeenkomst kan opgezegd worden: a) door de ene of andere partij, zonder motivering, onder voorbehoud van een schriftelijke opzegging van zeven (7) dagen aan de andere partij; of b) door de ene of andere partij, onmiddellijk, zonder opzegtermijn, in geval van ernstige inbreuk op de voorwaarden van de Overeenkomst door de andere partij.

4.2 Opzegging door GO Sharing. GO Sharing kan, op elk moment en van tijd tot tijd, en zonder toestemming van de Gebruiker, het recht van de Gebruiker om gebruik te maken van de GO Sharing-services, eenzijdig stopzetten, geheel naar eigen goeddunken van GO Sharing en onder voorbehoud van een opzegging die correct wordt betekend. De Gebruiker mag een pro rata temporis terugbetaling vragen. Er is geen enkele terugbetaling voorzien in geval van opzegging wegens niet-naleving door de Gebruiker van een van zijn verplichtingen uit hoofde van onderhavige Overeenkomst.

4.3 Opzegging door de Gebruiker. De Gebruiker kan zijn/haar gebruik van de GO Sharing-services op elk moment stopzetten, echter met de precisering dat er i) door GO Sharing geen enkele terugbetaling zal uitgevoerd worden en dat ii) er mogelijk bijkomende kosten aan de Gebruiker zullen aangerekend worden, overeenkomstig onderhavige Overeenkomst.

4.4 In geval van opzegging door GO Sharing of door de Gebruiker van het recht van de Gebruiker om gebruik te maken van de GO Sharing-services, blijft de onderhavige Overeenkomst geheel van kracht, overeenkomstig haar algemene voorwaarden, en ongeacht de modaliteiten op basis waarvan het recht van de Gebruiker om gebruik te maken van de GO Sharing-services werd stopgezet.

 1. Vertrouwelijkheid van de informatie; vertrouwelijkheidsbeleid. Alle persoonsgegevens die GO Sharing over de Gebruikers bijhoudt, met inbegrip van alle namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, wachtwoorden, betaalinformatie en andere informatie zullen door GO Sharing bewaard worden overeenkomstig zijn vertrouwelijkheidsbeleid, beschikbaar op www.go-sharing.nl/privacy en de GO Sharing app.
 2. Kennisgeving. GO Sharing is via e-mail bereikbaar op het adres info@go-sharing.nl.
 3. Keuze van Nederlands recht; afhandeling van geschillen. De Onderhavige Overeenkomst wordt geregeld door Nederland recht en moet geïnterpreteerd en toegepast worden op basis van diens bepalingen. Voor elk geschil betreffende onderhavige Overeenkomst: i) heeft de partij die in het gelijk wordt gesteld, het recht haar kosten, uitgaven en advocaatskosten voor een redelijk bedrag (ongeacht of deze in eerste aanleg, in beroep of anders worden gemaakt), die zij aangaat om het geschil op te lossen of af te handelen, terugvorderen, bovenop eventueel andere schadevergoedingen of interesten waar de partij aanspraak op kan maken; en, behoudens andersluidende dwingende bepalingen van Nederlands recht; ii) aanvaardt elke partij de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Rotterdam en stemt ermee in dat deze rechtbank bevoegd is.

Voor de Gebruiker is er bijstand beschikbaar via de app om eventuele bezorgdheden die u kunt hebben met betrekking tot uw gebruik van een Voertuig en/of onderhavige Overeenkomst, te behandelen. De partijen dienen alle mogelijke inspanningen te leveren om dit bijstandsproces te gebruiken en eventuele geschillen, klachten, vragen of onenigheid af te handelen en te goeder trouw te starten met onderhandelingen.

 1. Afstand en deelbaarheid. Geen enkele afstand met betrekking tot een inbreuk op een bepaling van de onderhavige Overeenkomst houdt een afstand in met betrekking tot een andere inbreuk of een andere bepaling van onderhavige Overeenkomst. De bepalingen van de onderhavige Overeenkomst zijn onderling onafhankelijk en onderling deelbaar en geen enkele bepaling zal aangetast of ongeldig of niet-toepasbaar gemaakt worden krachtens het feit dat een of meerdere andere bepalingen om welke reden dan ook mogelijk geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-toepasbaar zijn.
 2. Cumulatieve rechtsmiddelen. Alle rechten en rechtsmiddelen die in de onderhavige Overeenkomst toegekend en vermeld worden, zijn cumulatief en niet exclusief en het gebruik van een ervan sluit de beschikbaarheid of de toepasbaarheid van een andere of van enig ander recht of rechtsmiddel dat in de wet voorzien is, niet uit.
 3. Definitieve Overeenkomst; wijziging door GO Sharing. De onderhavige Overeenkomst bevat de volledige, complete, definitieve en exclusieve overeenkomst die gesloten werd tussen de partijen voor wat het onderwerp ervan betreft. De onderhavige Overeenkomst vervangt alle eerdere, schriftelijke of mondelinge, andere akkoorden met betrekking tot het onderwerp ervan. GO Sharing kan op elk moment en op bepaalde tijdstippen, en zonder dat hiervoor de toestemming van de Gebruiker vereist is, de onderhavige Overeenkomst geheel naar eigen goeddunken unilateraal aanpassen, wijzigen of veranderen. Telkens wanneer aan de onderhavige Overeenkomst wijzigingen worden aangebracht, zal GO Sharing op de Website een kennisgeving verspreiden. De Gebruiker moet de onderhavige Overeenkomst regelmatig aandachtig bestuderen, zodat hij/zij op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen, wijzigingen of veranderingen die eraan werden aangebracht. Door na het verstrijken van voornoemde kennisgeving gebruik te blijven maken van een GO Sharing-service, erkent de Gebruiker dat hij gebonden is door al deze aanpassingen, wijzigingen en veranderingen. De tarieven die op de Website vermeld zijn, vervangen eventuele tarieven die in de onderhavige Overeenkomst zouden opgenomen zijn.
 4. Interpretatie van de Overeenkomst. De opschriften van de onderhavige Overeenkomst hebben geen invloed op de interpretatie ervan. Het woord “of” houdt geen enkele connotatie van exclusiviteit in. Het begrip “met inbegrip van” betekent “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”. Tenzij uit de context een andere conclusie kan worden getrokken, omvatten de woorden in het enkelvoud of meervoud elk het enkelvoud of meervoud. Alle voornaamwoorden omvatten zowel de mannelijke als vrouwelijke vorm.
 5. Vrijwillige ondertekening van onderhavige Overeenkomst. De onderhavige Overeenkomst wordt vrijwillig afgesloten, tegen vergoeding en zonder dwang of ongeoorloofde beïnvloede vanwege GO Sharing of in zijn naam uitgeoefend. De Gebruiker dat hij/zij a) de onderhavige Overeenkomst heeft gelezen; b) de voorwaarden en gevolgen van de onderhavige Overeenkomst begrijpt, met inbegrip van de afstanden en uitsluitingen die erin opgenomen zijn; en c) zich volledig bewust is van de juridische en dwingende effecten van onderhavige Overeenkomst.
 6. Aansprakelijkheid van de klant, verzekeringsdekking
 7. De klant is jegens GO Sharing aansprakelijk voor schade die hij heeft toegebracht of veroorzaakt. Dit omvat – zonder uitputtelijk te zijn – diefstal van, schade aan of verlies van de GO Sharing e-scooter en accessoires. In geval van aansprakelijkheid van de klant zonder verzekeringsdekking vrijwaart de klant GO Sharing tegen alle vorderingen van derden.
 8. Bij een ongeval door eigen schuld van de klant strekt de aansprakelijkheid van de klant zich ook uit tot de bijkomstige schade, zoals deskundigenkosten, wegsleepkosten, waardevermindering, kosten door gederfde huurinkomsten, lagere trede voor de verzekeringspremie en administratieve kosten.
 9. Alle GO Sharing e-scooters zijn WA-verzekerd (zie voor de polisvoorwaarden de GO Sharing website). De dekking is per 1 augustus 2017 per gebeurtenis als volgt: € 1.220.000 aan zaken en € 6.070.000 aan personen. Binnen de dekking van deze verzekering is schade verzekerd die met de GO Sharing e-scooter aan derden wordt veroorzaakt, met uitzondering van een eigen risico van € 500. De klant is zelf aansprakelijk voor voornoemd eigen risico, aansprakelijkheid buiten de verzekeringsdekking en schade aan de GO Sharing e-scooter zelf. Alleen een klant die op zijn eigen account de GO Sharing e-scooter heeft gehuurd kan aanspraak maken op eventuele verzekeringsdekking.
 10. Indien de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de klant dan zal de verzekering in geen geval dekking bieden. In dat geval zal de klant jegens GO Sharing aansprakelijk zijn.
 11. VRIJSTELLINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID; AANVAARDING VAN RISICO’S.

GO Sharing en al zijn eigenaren, bedrijfsleiders, aangesloten bedrijven, werknemers, onderaannemers, managers, beheerders, aandeelhouders, mandatarissen, vertegenwoordigers, opvolgers en rechthebbenden, evenals elke promotor van de GO Sharing-services en alle eigenaren, bedrijfsleiders, aangesloten bedrijven, werknemers, onderaannemers, managers, beheerders, aandeelhouders, mandatarissen, vertegenwoordigers, opvolgers en rechthebbenden van de promotor worden gezamenlijk als “Personen Vrijgesteld van aansprakelijkheid” genoemd.

Het begrip “Klachten” is een verzamelnaam voor alle eventuele klachten, vermeende nadelen, schadeclaims, passiva, geschillen, grieven (op statutaire, contractuele, strafbare basis, wegens onachtzaamheid of andere), procedures, verplichtingen, schulden, privileges of retentierecht, boetes, kosten, financiële sancties, contracten, promesses, lasten, kosten (onder andere advocaatskosten, die in eerste aanleg, beroep of anders worden aangerekend), schadevergoeding (met inbegrip van indirecte schade, compensatoire of straffende schadevergoeding), of schade (gekend of ongekend, ingeroepen of niet ingeroepen, toegegeven, voorwaardelijk of eventueel), die ontstaan in het kader van a) de GO Sharing-services, met inbegrip van een of meerdere van zijn Voertuigen, uitrustingen of daarop betrekking hebbende informatie, of b) het gebruik dat de Gebruiker maakt van een of meerdere van deze elementen.

Voor zover wettelijk toegestaan wijzen GO Sharing en alle Personen Vrijgesteld van aansprakelijkheid, als het gaat om het gebruik van de GO Sharing-services, Voertuigen of uitrustingen van GO Sharing door de Gebruiker, elke vorm van uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg af, met inbegrip van garanties rond de kwaliteit van de goederen en de geschiktheid voor een specifiek gebruik. Alle GO Sharing-services, de Voertuigen en bijhorende uitrustingen worden geleverd “in de staat waarin ze zich bevinden” en “zoals beschikbaar”, en de Gebruiker maakt er op eigen risico gebruik van.

De Gebruiker is zich ervan bewust dat zijn/haar gebruik van de GO Sharing-services, de Voertuigen en bijhorende uitrustingen gepaard gaat met evidente en niet-evidente risico’s, gevaren en onvoorspelbaarheden, die kunnen leiden tot lichamelijke letsels of het overlijden van de Gebruiker of andere personen en materiële schade kan veroorzaken, en dat deze risico’s, gevaren en onvoorspelbaarheden niet altijd kunnen voorzien of vermeden worden. De risico’s, gevaren en onvoorspelbaarheden omvatten onder andere, maar zijn beperkt tot:

 • voertuigen en andere voorwerpen;
 • voetgangers;
 • verkeer;
 • verstoorde werking van het Voertuig of een van zijn onderdelen;
 • staat van de wegen;
 • weersomstandigheden;
 • het niet respecteren van de toepasselijke wetten met betrekking tot het gebruik of de werking van het Voertuig in de zin van artikel 1.7;
 • het begaan van een van de verboden handelingen, vermeld in artikel 1.8;
 • het niet uitvoeren van de vereiste veiligheidscontrole in de zin van artikel 3.1;
 • het niet dragen van een helm wanneer het dragen van een help wettelijk vereist is; en
 • handelingen van onachtzaamheid of het niet uitvoeren van handelingen vanwege de Gebruiker of van derden.

De Gebruiker is te allen tijde als enige en geheel aansprakelijk voor het veilige gebruik van het Voertuig. De Gebruiker erkent dat de Voertuigen machines zijn die storingen kunnen vertonen, zelfs als het Voertuig correct onderhouden wordt, en dat dergelijke storingen lichamelijke letsels kunnen veroorzaken. Tenzij de Gebruiker het bewijs kan voorleggen dat wat volgt niet het gevolg is van een fout die aan hem kan toegeschreven worden, neemt hij de volledige verantwoordelijkheid op voor alle risico’s, gevaren en onvoorspelbaarheden die ermee gepaard gaan.

AANVAARDING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE GEBRUIKER

Ik verklaar dat ik de voorwaarden van artikel 14 heb gelezen en uitdrukkelijk aanvaard en ik erken dat dit artikel mijn rechten en rechtsmiddelen beperkt. Ik geef mijn toestemming voor het feit dat onderhavige Overeenkomst een volledige en onvoorwaardelijke ontlasting inhoudt voor alle aansprakelijkheid, in de ruimste zin die wettelijk toegestaan is. Ik verklaar en bevestig dat ik vertrouwd ben met de werking van het Voertuig en dat ik redelijkerwijze bevoegd en lichamelijk in staat ben om het Voertuig te gebruiken.

Ik bevestig dat ik de Gebruiker ben, minstens 16 jaar oud ben, in het bezit van een geldig rijbewijs en dat ik een helm zal dragen wanneer het dragen van een helm vereist is, dat ik geen GO Sharing samen met een andere passagier zal gebruiken, dat ik alle toepasselijke wetgeving zal respecteren, dat ik op eigen risico zal rijden en dat ik de voorwaarden in onderhavige Overeenkomst heb gelezen en goedgekeurd.